VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SKAUDVILĖS PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS  DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

  1. Bendroji dalis

1.1. VŠĮ Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės ( toliau – ligoninė ) vidaus tvarkos taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais ir reglamentuoja pacientų kreipimosi į ligoninę tvarką, nemokamų paslaugų nomenklatūrą ir asortimentą, jų teikia tvarką, pacientų teises ir pareigas ligoninėje, pacientų lankymo, išrašymo ir perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarką, ginčų ir konfliktų tarp ligoninės ir pacientų sprendimo tvarką, informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarką, ligos istorijų ir kitų dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientui ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarką, administracijos, kitų pagalbinių tarnybų darbo laiką, darbų saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatas, paciento turimų vertybių ( dirbinių iš brangių protezų ir pinigų ) registravimo bei saugojimo tvarką bei kitas įstatymų nustatytas tvarkas.

   2. Pacientų kreipimosi į ligoninę tvarka

 2.1. Pacientai, kreipdamiesi dėl stacionarinio gydymo ir slaugos, privalo turėti nukreipimą.

2.2. Nukreipimą pacientui išduoda ambulatorinės arba stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas.

2.3. Pacientai į ligoninę hozpitalizuojami, kai yra galutinė diagnozė ir nereikalingas papildomas ištyrimas. Pacientus, susirgus kitomis ligomis stacionare, jei reikia specializuotos pagalbos, per tris dienas konsultuoja specialistas arba jie perkeliami į aukštesnio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

2.4. Pacientai į ligoninę guldomi per priėmimo skyrių.

2.5. Pacientai į ligoninę guldomi tik esant jų sutikimui, o jei pacientas yra nepilnametis ar neveiksnus – esant jo įstatyminių atstovų sutikimui.

2.6. Stacionarizuojant pacientus į ligoninę, vadovaujamasi sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kitais teisės aktais.

  3. Nemokamų paslaugų nomenklatūra, asortimentas ir jų teikimo tvarka

 3.1. Nemokamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas kompensavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo, sveikatos priežiūros įstaigų įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

3.2. Pacientams, atvykusiems į ligoninę su siuntimu  bei pateikusiems kitus paciento teisę į nemokamą sveikatos priežiūrą patvirtinančius dokumentus, paslaugos teikiamos nemokamai

3.3. Būtinoji pagalba visiems pacientams teikiama nemokamai.

4. Pacientų teisės

4.1. Teisė į sveikatos priežiūrą.

4.1.1. Kiekvienam pacientui turi būti suteikta kokybiškasveikatos priežiūra. Sveikatos priežiūros įstaigose pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.

4.1.2. Pacientams teikiama kvalifikuota sveikatos priežiūra. Gydytojai ir slaugos darbuotojai gerbia pacientų asmens privatumą. Pacientai gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai. Kiekvienas pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir sveikatos priežiūros įstaigos personalo pagarbų elgesį teikiant paslaugas pacientui bei jam mirus. Kiekviena intervencija į paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, turi būti atliekama laikantis atitinkamų profesinių pareigų ir standartų.

4.1.3. Jeigu įstaigoje ribotos gydymo galimybės neleidžia visiems pacientams suteikti tuo pačiu metu vienodą gydymą, gydytojo pasirinktas gydymas yra mediciniškai pagrįstas ir nediskriminuojantis kitų pacientų.

4.1.4. Jeigu paciento tolesnis buvimas sveikatos priežiūros įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas, siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas. Gavęs tokią informaciją, pacientas patvirtina parašu

4.1.5. Pacientams suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.

4.2. Teisė į prieinamą sveikatos priežiūrą.

4.2.1. Paciento teisę gauti nemokamą sveikatos priežiūrą, kompensuojamą iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai. Paciento teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų, nustato Sveikatos draudimo įstatymas.

4.2.2. Būtinoji medicinos pagalba pacientui suteikiama neatidėliotinai.

4.2.3. Teisę į kitos rūšies sveikatos priežiūrą nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.

4.3. Teisė pasirinkti gydytoją, slaugos darbuotoją, sveikatos priežiūros įstaigą.

4.3.1. Pacientas turi teisę pasirinkti gydytoją, slaugos darbuotoją, sveikatos priežiūros įstaigą, nepriklausančią arba priklausančią Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai.

4.3.2. Ši teisė gali būti ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

4.4. Teisė į informaciją.

4.4.1.Pacientas gauna informaciją apie sveikatos priežiūros sistemoje teikiamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti.

4.4.2.Pacientas informuojamas apie jį gydančio gydytojo ir slaugančio darbuotojo vardą, pavardę, pareigas ir kvalifikaciją.

4.4.3. Pacientas informuojamas apie įstaigos vidaus tvarkos taisykles ir tvarką, kiek tai susiję su jo buvimu toje įstaigoje. Pacientas turi teisę reikalauti ir gauti diagnozės, gydymo ir slaugos aprašymą.

4.4.4. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę.

4.4.5. Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą.

4.5.Paciento dalyvavimas mokymo procese, moksliniuose ir medicinos bandymuose.

4.5.1. Be paciento sutikimo negalima jo panaudoti mokymo procese, moksliniuose ar medicinos bandymuose. Jeigu pacientas yra nepilnametis, tokį sutikimą duoda vienas iš tėvų ar įstatyminis atstovas ir rajono, miesto vaikų teisių apsaugos tarnyba.

4.5.2. Paciento naudojimo mokymo procese, moksliniuose ir medicinos bandymuose tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

4.6. Teisė rinktis diagnostikos bei gydymo metodikas ir atsisakyti gydymo.

4.6.1. Pacientai, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, gali būti gydomi arba jiems teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga, tik kai yra jų sutikimas. Sveikatos priežiūra ar slauga nepilnamečiams pacientams iki 16 metų teikiama, kai yra jų atstovų sutikimas, išskyrus atvejus, jei tokio sutikimo prašymas prieštarautų nepilnamečio paciento interesams.

4.6.2. Kai laikantis sveikatos priežiūros normų yra galimybė rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas, pacientas turi būti supažindintas su šių metodikų ypatybėmis ir jam turi būti suteikta pasirinkimo galimybė. Pacientų, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, pasirinkimas įforminamas raštu. Už nepilnamečius pacientus iki 16 metų, taip pat už kitus pacientus, kurie dėl savo būklės negali objektyviai vertinti diagnostikos ir gydymo metodikų, pasirenka ir pasirašo jų atstovai. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio paciento iki 16 metų ir jo atstovų, tai diagnostikos ir gydymo metodikas parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus.

4.6.3. Prieš prašant šiose taisyklėse aukščiau nurodyto sutikimo, pacientui (jo atstovui) išaiškinami intervencijos į paciento sveikatą tikslas, pobūdis, padariniai ir pavojai. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas apie visas asmens sveikatos priežiūros paslaugas turi įrašyti į paciento medicinos dokumentus. Sutikimas dėl paslaugų, dėl kurių nesudaryta sveikatos priežiūros paslaugų sutartis, patvirtinamas paciento (jo atstovo) parašu paciento medicinos dokumentuose.

4.6.4. Pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis. Kai pacientas yra tokios sveikatos būklės, kad negali pareikšti savo valios dėl sutikimo gydytis ir dėl diagnostikos bei gydymo metodikų pasirinkimo, kiek įmanoma, nepakenkiant paciento interesams, atsižvelgiama į jo anksčiau raštu pareikštą valią. Kai nėra nustatyta tvarka išreikštos paciento (jo atstovo) valios, slauga, diagnostika ir gydymas gali būti taikomi tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka, kai yra reali grėsmė paciento arba aplinkinių asmenų sveikatai ar gyvybei. Teikiant būtinąją (pirmąją ar skubiąją) medicinos pagalbą pacientui, kuris dėl amžiaus ar sveikatos būklės negali tinkamai išreikšti savo valios, yra būtinas paciento atstovo sutikimas. Pacientas, kiek įmanoma, dalyvauja, kai sprendžiamas sutikimo gydyti klausimas. Pagalba gali būti teikiama be atstovo sutikimo, jei jo nėra arba sutikimo negalima gauti laiku, arba atstovas atsisako duoti sutikimą, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai pažymima paciento asmens sveikatos istorijoje.

4.6.5. Jeigu paciento, kuris dėl amžiaus ar sveikatos būklės negali išreikšti savo valios, atstovas atsisako duoti sutikimą gydyti, kuris nėra skubus, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus, tokiam pacientui gydymas galimas, jei yra gydytojų konsiliumo, sveikatos priežiūros įstaigos medicinos etikos komisijos ar Lietuvos bioetikos komiteto sutikimas. Gydančio gydytojo prašymu sveikatos priežiūros įstaigos administracija sudaro gydytojų konsiliumą. Į Medicinos etikos komisiją ar Lietuvos bioetikos komitetą gali kreiptis sveikatos priežiūros įstaigos administracija ar gydantis gydytojas. Paciento, psichikos ligonio, nesugebančio teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas. Visais atvejais pacientas, kiek įmanoma, dalyvauja duodamas sutikimą gydyti.

4.7. Teisė skųstis.

4.7.1. Nepatenkintas sveikatos priežiūra pacientas turi teisę kreiptis į įstaigos vadovą, atsakingą už sveikatos priežiūrą šioje įstaigoje. Įstaigos vadovas per 20 darbo dienų atsako į paciento kreipimąsi.

4.7.2. Pacientas turi teisę apskųsti sveikatos priežiūros įstaigų veiklą Sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms kontroliuojančioms institucijoms, teismui.

4.8. Privataus gyvenimo neliečiamumas.

4.8.1. Pacientų privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie pacientų gyvenimo faktus renkama ligos istorijai pacientų sutikimu ir jei, gydančio gydytojo nuomone, tai yra būtina diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti.

4.8.2. Visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Tokios konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktai. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint raštišką paciento sutikimą arba jei tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai.

4.8.3. Sutikimas nėra būtinas, jei informacija yra suteikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientus, atliekantiems pacientų sveikatos ekspertizę, taip pat institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą.

4.9. Teisė nežinoti

4.9.1.Informacija apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę neturi būti pacientui pateikta prieš jo valią. Paciento, įskaitant nepilnamečius nuo 16 iki 18 metų, valia turi būti aiškiai pareikšta sveikatos priežiūros paslaugų sutartyje ar patvirtinta paciento parašu paciento medicinos dokumentuose.

4.9.2.Šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos, kai, informacijos nepateikus pacientui ar kitiems asmenims, gali atsirasti žalingų pasekmių ir tų pasekmių negalima išvengti pateikus informaciją paciento šeimos nariams, jo atstovui ar kitiems asmenims. Apie informacijos pateikimą pacientui prieš jo valią pažymima paciento medicinos dokumentuose.Elgesio su pacientu, kuris dėl psichinės ligos nesugeba teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

4.10. Teisė į žalos atlyginimą

Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, taip pat Civilinis kodeksas, kiti teisės aktai.

5. Pacientų pareigos

5.1. Pacientas privalo:

5.1.1. Turėti pasą, socialinio draudimo pažymėjimą.

5.1.2. Laikytis ligoninėje ir kiekviename skyriuje nustatyto režimo.

5.1.3. Palaikyti tvarką ir švarą visose ligoninės patalpose.

5.1.4. Nedrumsti ramybės.

5.1.5. Rūpestingai elgtis su ligoninės įrenginiais ir inventoriumi  ( pacientas materialiai atsako už tyčia sugadintą ligoninės inventorių ).

5.1.6. Laiku susimokėti už suteiktas  mokamas paslaugas.

5.1.7. Pagarbiai elgtis personalo atžvilgiu.

5.1.8. Laikytis asmens higienos reikalavimų.

5.1.9. Pateikti gydytojui prašant teikiamus duomenis apie ligos diagnozę, atliktus tyrimus, taikytą gydymą.

5.1.10. Informuoti gydytoją apie sveikatos būklės pasikeitimus gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą.

5.1.11. Laikytis šių vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.

5.2. Pacientui draudžiama:

5.2.1. Savavališkai išeiti iš ligoninės skyriaus, kuriame pacientas gydomas.

5.2.2. Rūkyti ligoninės patalpose ir koridoriuose, laikyti ir gerti svaiginamuosius gėrimus, vartoti narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas.

5.2.3. Turėti su savimi šaunamąjį arba šaltąjį ginklą.

5.2.4. Vartoti vaistus be gydytojo žinios.

5.2.5. Naudotis laisvų lovų patalyne.

5.2.6. Elgtis nesaugiai savo paties ir aplinkinių atžvilgiu ( sėdėti ant palangės ir kt. ).

 6. Pacientų teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarka

 6.1.Už pacientų teisių ir pareigų vykdymo realizavimą įstaigoje atsakingas vadovas.

6.2.Už informacija pacientui apie jo teises ir pareigas pateikiama įstaigos vidaus tvarkos taisyklėse.

6.3.Vidaus tvarkos taisyklių kopija saugoma priėmimo skyriuje, pacientams matomoje vietoje, užtikrinant, kad būtų patogu su jomis susipažinti.

6.4.Susipažinęs su vidaus tvarkos taisyklėmis, pacientas tai patvirtina parašu specialioje valios pareiškimo formoje, kuri įklijuojama į paciento ligos istoriją.

6.5.Už informacijos pacientui apie jo teises ir pareigas pateikimo organizavimą atsakingas įstaigos vadovas. Įstaigos vadovas paskiria darbuotoją, kuris pateikia pacientui visus išaiškinimus ir informacijos pateikimo faktą patvirtina savo parašu 6.4.p. nurodytoje formoje.

6.6.Jei pacientas mano, kad jo teisės yra pažeistos, jis turi teisę pateikti įstaigai skundą šiose vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka.

6.7.Pacientui nesilaikant šiose vidaus tvarkos taisyklėse nustatytų pareigų, slaugytojas ar gydantis gydytojas perspėja pacientą. Jei perspėjimas būna neveiksmingas, informuojamas įstaigos vadovas, kuris priima sprendimą dėl tolimesnių veiksmų.

 7. Ginčų ir konfliktų tarp įstaigos ir pacientų sprendimo tvarka

7.1. Pacientų pareiškimai, skundai ir pasiūlymai turi būti pateikiami raštu, pasirašyti, be to, nurodyti šie duomenys: vardas, pavardė ir gyvenamoji vieta (arba darbo ar mokymosi  vieta), telefono numeris ar el. pašto adresas ir pridedama asmens dokumento kopija. Nepasirašyti ir be šių duomenų pareiškimai, skundai ir pasiūlymai pripažįstami anoniminiais ir nenagrinėjami.

7.2. Įstaigos vadovas, jeigu įstaiga nepajėgi išspręsti pasiūlymuose iškeltų klausimų, per penkias dienas persiunčia juos pagal priklausomybę, pranešdama apie tai pareiškėjams, ir asmeniškai priimdamas, paaiškina, kur jiems reikia kreiptis.

7.3. Įstaigos vadovas, nagrinėdamas gyventojų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, privalo:

7.3.1. išnagrinėti pareiškimų, skundų ir pasiūlymų esmę, prireikus išreikalauti papildomų dokumentų, imtis kitų  priemonių klausimams objektyviai išspręsti;

7.3.2. raštu pranešti pacientams, kokie priimti sprendimai dėl jų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų, o jeigu pareiškimas, skundas ar pasiūlymas atmetamas, nurodyti atmetimo motyvus ir paaiškinti tokio sprendimo apskundimo tvarką;

7.3.3. analizuoti ir apibendrinti gautus pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, juose pareikštas kritines  pastabas, šalinti priežastis ir sąlygas, dėl kurių pažeidžiamos gyventojų teisės ir įstatymų ginami jų interesai;

7.3.4. įstaiga, gavusi paciento skundą, jį išnagrinėja ir raštu praneša pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

7.4. Pacientas, nesutinkąs su sprendimu, priimtu dėl jo pareiškimo, skundo ar pasiūlymo, turi teisę apskųsti šį sprendimą teismui, Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie SAM, kitoms sveikatos priežiūros veiklą kontroliuojančioms institucijoms, teismui.

 8.     Informacijos pacientui (jo atstovams) apie jo sveikatos būklę teikimo tvarka

8.1. Informacija apie sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę pacientui pateikiama jam suprantama forma paaiškinant specialius medicinos terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas  paaiškina pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Informacija neteikiama pacientui prieš jo valią, tačiau toks jo noras turi būti aiškiai išreikštas ir apie tokį paciento pageidavimą  pažymima jo ligos istorijoje.

8.2. Pacientui (jo atstovams) pageidaujant, pateikiama ligos istorija ar kiti jo medicininiai dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia jį gydantis gydytojas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi ligos istorijoje.

8.3. Pacientas (jo atstovas) turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo ligos istorijos ir (ar) kitų dokumentų kopijos, užpildydamas prašymą administracijoje. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Gydytojas paaiškina pacientui įrašų ligos istorijoje reikšmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, gydytojas ištaiso, užbaigia, panaikina, paaiškina ir (ar) pakeičia netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga. Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu, tai paciento pageidavimo pagrįstumą sprendžia gydytojų konsiliumas.

8.4. Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams pateikiama jiems suvokiama forma. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio ir jo tėvų ar globėjų, gydantis gydytojas, pateikdamas informaciją, vadovaujasi nepilnamečio paciento interesais.

8.5. Nepilnametis pacientas, kuris, gydytojo nuomone, gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam siūlomo gydymo. Gydantis gydytojas nepilnamečio tėvų ar globėjų prašymu informuoja nepilnamečio įstatyminius atstovus apie gydymą, tačiau, nepilnamečiui paprašius, tokia informacija gali būti ir nesuteikta, jeigu tai iš esmės gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Jeigu nepilnametis yra hospitalizuotas, apie tai  informuojami jo tėvai ar globėjai.

8.6. Paciento dokumentų išrašai ir kopijos padaromi per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti trumpesnis, jei informacija reikalinga priimti skubiam sprendimui dėl pacientui teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų. Apie tai sprendžia įstaigos vadovas.

 9. Informacijos apie pacientą teikimas valstybės institucijoms ir kitiems subjektams

 9.1. Visa informacija apie pacientą ir jo sveikatą yra privati ir konfidenciali (net ir po paciento mirties) ir gali būti teikiama tik esant raštiškam paciento (arba jo atstovo) sutikimui.

9.2. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis arba partneris, tėvai, vaikai.

9.3. Nesant raštiško paciento (ar jo atstovo) sutikimo, informacija apie pacientą gali būti suteikta tik tarnybiniais tikslais valstybės institucijoms, raštu pateikusioms; prašymą, šiais atvejais:

– sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomas, slaugomas pacientas ar atliekama jo sveikatos ekspertizė;

– institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas;

– kai informacija apie pavojingus paciento ketinimus, keliančius grėsmę jo paties ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei teikiama teisėtvarkos ar kitoms institucijoms, kurių teisę gauti tokią informaciją nustato įstatymai;

– kai į įstaigą kreipiasi ar pristatomi iš kitų ASPĮ asmenys, turintys kūno sužalojimų, kurie gali būti susiję su nusikaltimu ;

– teismui, prokuratūrai, kvotos organams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai, pateikus raštišką prašymą, patvirtintą įstaigos vadovo parašu ir įstaigos spaudu.

9.4. Įstaigos darbuotojai, informuodami apie pacientų sveikatą išvardytas institucijas, turi teikti ne daugiau duomenų, negu jų reikia institucijos rašte nurodytam tikslui pasiekti.

9.5. Kitos institucijos, siekiančios gauti informacijos apie pacientą, pateikia įstaigai institucijos vadovo pasirašytą prašymą. Prašymas priimamas perduotas tiesiogiai, atsiųstas paštu ar atneštas kurjerio. Prašymą gali pateikti ir pareiškėjo atstovas. Nagrinėjami tik tie prašymai, kuriuose nurodytas norimos gauti informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas. Prie institucijos prašymo turi būti pridėtas raštiškas paciento (ar jo atstovo) sutikimas ir notaro patvirtinta asmens tapatybės dokumento kopija. Jei kyla abejonių dėl paciento parašo autentiškumo, įstaiga turi teisę tai patikslinti.

9.6. Advokatų prašymu informacija apie pacientą teikiama tuo atveju, kai yra pasirašyta paciento ar jo atstovo ir advokato atstovavimo sutartis, notaro ar advokato patvirtinta asmens tapatybės dokumento kopija.

9.7. Prašymas registruojamas „Gautų dokumentų registre“ ir perduodamas vizuoti vadovui ar jo įgaliotam darbuotojui. Vadovo ar jo įgalioto darbuotojo vizuotas prašymas registruojamas  įstaigoje ir perduodamas vykdytojui.

9.8. Pareiškėjui teikiamos informacijos apie paciento sveikatą (medicinos dokumentų išrašai ar kopijos) oficialų dokumentą pasirašo gydantis ar gydęs gydytojas. Lydraštį pasirašo vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Parengtą dokumentą (informacija žodžiu neteikiama) vykdytojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos išsiunčia atsakymą pareiškėjui.

9.9. Informacijos teikimas policijai apie sužalotus asmenis, kurie gali būti susiję su nusikaltimu:

– Gydytojas nedelsiant telefonu informuoja teritorinės policijos įstaigos budėtoją arba tel. 112, jei į įstaigą kreipiasi arba pristatomas asmuo, kurio gyvybei kelia pavojų padaryti kūno sužalojimai, taip pat asmuo, kurio gyvybei pavojus negresia, tačiau jam padarytos durtinės, pjautinės, šautinės ar sprogimo žaizdos arba kitokio pobūdžio kūno sužalojimai, kurie gali būti susiję su nusikaltimu, ar nukentėję kelių eismo įvykiuose asmenys;

– apie dėl smurtinių veiksmų sužalotus asmenis pranešama telefonu Nr. 112;

– informacijos perdavimo duomenų įrašai daromi informacijos apie asmenis su kūno sužalojimais registre, kuriame nurodoma informacijos policijai perdavimo data ir laikas, ją priėmusio policijos budėtojo ir perdavusio įstaigos darbuotojo vardai ir pavardės, įvykio komentaras;

– informacijos policijai perdavimo faktą ir laiką įrašu paciento medicinos dokumentuose patvirtina paciento gydytojas; medicinos dokumentuose jis išsamiai aprašo įvykio aplinkybes, nurodo paciento, kuriam padaryti kūno sužalojimai, ir jį pristačiusio asmens anketinius duomenis (F Nr. 025/a).

9.10. Informacijos teikimas  kritinių, ekstremalių situacijų atvejais

Kritinių bei ekstremalių situacijų atvejais informacija apie pacientus teikiama pagal patvirtintus LR SAM reikalavimus.

9.11. Informacija (medicinos dokumentų kopijos ir išrašai) teikiama

Nemokamai

1.     Draudimo kompanijoms, kai pacientas yra sudaręs sutartį, įvykus traumai yra įvertinama patirta žala.

2.     Teismams, prokuratūrai, policijos komisariatams (visais atvejais).

3.     Advokatams, kai teismas įpareigoja advokatą pateikti papildomą informaciją, t.y. yra pridėtas teismo sprendimas.

Mokamai

1.     Centrinei medicininei ekspertizės komisijai.

2.     Draudimo kompanijoms, kai pacientas pageidauja sudaryti sutartį.

3.     Advokatams, išskyrus atvejus, kai teismas įpareigoja advokatą pateikti papildomą informaciją, t.y. yra pridėtas teismo nuosprendis.

4.     Kartais pacientams pageidaujant.

9.12. Informacijos neteikimas.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas negali jokiems kitiems asmenims be paciento sutikimo suteikti informacijos apie pacientą arba sudaryti sąlygų gauti oficialių medicinos dokumentų kopijas. Visa informacija apie įstaigoje gydomą pacientą laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties (LR Pacientų teisės ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 8 straipsnis 3 dalis).

9.13. Telefonu informacija apie pacientą neteikiama.

9.14. Informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, ASPĮ taikomus ar gydytojui žinomus kitus tyrimo ar gydymo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę negali būti teikiama prieš paciento valią, kurią jis aiškiai išreiškia, patvirtindamas parašu. Tačiau informacijos pateikimo pacientui apribojimai netaikomi, kai dėl paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių pacientui ar kitiems asmenims.

9.15. Pacientų dokumentuose esančios informacijos panaudojimas  moksliniam tiriamajam darbui ir studentams mokyti.

9.15.1. Pacientų dokumentuose esančios informacijos panaudojimo moksliniam tiriamajam darbui ir studentams mokyti tvarką nustato Lietuvos medicinos etikos komitetas. Šiais tikslais naudojant informaciją, gerbiamas paciento asmens privatumas.

 10. Pacientų lankymo, išrašymo ir perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarka

10.1. Pacientai ligoninės skyriuose lankomi kasdien nuo 11 val. iki 13 val. ir nuo 17 val. iki 19 val.

10.2. Lankytojams draudžiama:

10.2.1. eiti į ligoninės skyrių su lauko drabužiais.

10.2.2. rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus ligoninės patalpose.

10.2.3. šiukšlinti ir triukšmauti.

10.2.4. išvesti pacientus už ligoninės ribų be med. personalo sutikimo.

10.2.5. karantino metu lankyti ligonius.

10.2.6. turėti su savimi arba duoti pacientui šaunamąjį ginklą.

10.2.7. perduoti pacientams alkoholinių gėrimų, rūkalų, narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų.

10.2.8. karantino metu maisto produktai perduodami pacientams, privalo būti supakuoti ir tinkami vartojimui. Ant pakuotės užrašyta paciento pavardė, skyrius, palata.

10.3. Pacientai iš ligoninės išrašomi:

- pilnai pasveikus ar pagerėjus sveikatos būklei;

- tęsti gydymą ambulatoriškai;

- kai nukreipiamas į reabilitacijos skyrius;

- kai perkeliamas gydytis į kitą gydymo įstaigą;

- už grubius ligoninės vidaus taisyklių pažeidimus.

10.4. Išrašant pacientą iš ligoninės jam išrašomi ir atiduodami visi reikalingi konkrečiu atveju dokumentai (išrašas iš ligos istorijos, siuntimas, nedarbingumo pažymėjimas ar kt.).

10.5. Pacientas, jei jo sveikatos būklė gydytojo nuomone reikalauja intensyvaus gydymo, gali būti nukreipiamas į kitas sveikatos priežiūros įstaigas, išrašius siuntimą. Už kitų sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų sprendimus ar gydymo kokybę ligoninė neatsako.

10.6. Apie įšrašymą į namus ar perkėlimą į kitą sveikatos priežiūros įstaigą pacientui turi būti pranešta prieš  24 val. (išskyrus atvejį, kai pacientas skubiai perkeliamas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą būtinajai pagalbai suteikti).

10.7. Paciento dokumentai (medicinos dokumentų išrašas – 027/a, nedarbingumo pažymėjimas, pažymos ir kt.) išrašymo ar perkėlimo dieną turi būti sutvarkyti iki 12º° val.

  11. Ligoninės, ligoninės administracijos ir kitų pagalbinių tarnybų darbo laikas

11.1. Ligoninės administracijos, tarnybų darbo laiko pradžia 8º° val., darbo laiko pabaiga 17°º val.

11.2. Poilsio dienų išvakarėse darbo laiko pabaiga 16º° val.

11.3. Pietų pertraukos trukmė 60 min. Pietų pertrauka nuo 12º° iki 13°º val.

11.4. Priėmimo skyriuje visą parą pagal grafiką budi gydytojas.

11.5. Ligoninėje budintys gydytojai specialistai iškviečiami konsultuoti pacientus į priėmimo skyrių .

11.6. Ligoninės kabinetų, padalinių darbo laikas ir specialistų, konsultantų priėmimo valandos, o tai pat įstaigos vadovo patvirtintas ligonių paros rėžimas turi būti nurodytas pacientams matomoje vietoje.

11.7. Ligoninės stacionaro skyriuose ir kituose padaliniuose darbuotojui draudžiama palikti darbo vietą, kol atvyks jį keičiantis asmuo. Neatvykus į darbą keičiančiam darbuotojui, apie tai pranešama įstaigos vadovui, vyriausiam budinčiam gydytojui ar vyriausiajai slaugytojai. Darbo trukmė, darbo dienų savaitė nustatoma įstatymų nustatyta tvarka.

  12. Darbo saugą reglamentuojančių norminių aktų nuostatos

 12.1. Už darbų saugą atsako darbdavys.

12.2. Darbo aplinka ir darbo vietos turi atitikti  Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimus.

12.3. Ligoninės administracija privalo taip organizuoti darbus ir sudaryti tokias sąlygas, kurios skatintų darbuotojus laikytis saugos darbe reikalavimų.

12.4. Visi darbuotojai privalo segėti identifikacines korteles, kuriose būtų nurodytas darbuotojo vardas, pavardė, pareigos ir skyrius.

12.5. Speciali personalo apranga ir avalynė turi atitikti saugaus darbo, priešgaisrinės apsaugos, darbo higienos, sanitarinio  priešgaisrinio rėžimo taisyklėse išdėstytus reikalavimus.

 13. Paciento turimų vertybių (dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų) registravimo bei saugojimo tvarka

 13.1. Paciento turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, protezai ir pinigai priimami saugomi priėmimo skyriuje. Juos priima slaugytoja, dalyvaujant dar 2 medicinos darbuotojams.

13.2. Užpildomas “Iš ligonio priimtų daiktų ir vertybių kvitas“ (forma Nr.5 - SAM) dviem egzemplioriais, kurių vienas perduodamas į skyrių, kitas paliekamas saugoti su priimtomis vertybėmis.

13.3. Kvitai registruojami priėmimo skyriuose esančiame „Iš ligonio priimtų daiktų ir vertybių“ registracijos žurnale.

13.4. Dirbiniai iš brangiųjų metalų sudedami į anspauduotą voką. Paimtos vertybės perduodamos saugoti į ligoninės kasą, o nakties metu, išeiginėmis ir švenčių dienomis, saugomos priėmimo skyriuje esančiame seife. Keičiantis pamainai personalas informuojamas apie saugomas vertybes ir jos perduodamos.

13.5. Vertybės grąžinamos pateikus asmens dokumentą, pasirašant kvite ir registracijos dokumente.

13.6. Už neatiduotus saugoti brangius paciento daiktus ir pinigus ligoninė neatsako.